Informator dla osób bezrobotnych

Więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro Więcej...


DANE ADRESOWE

Siedziba :

- ul. Szpitalna 14 ; 34-400 Nowy Targ

Przyjmowanie osób :

- poniedziałek 8.30 - 16.00
- wtorek - piątek 7.30 - 14.00

Telefon : (018) 266 56 91, (018) 264 93 28, (018) 264 93 68
Fax: (018) 2669897
E-mail: krnt@praca.gov.pl, pup@nowytarg.pl


AKTUALNOŚCIRejestracja przez internet

Od dnia 27.05.2013r. udostępniona jest usługa internetowej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wszyscy rejestrujący się klienci, za pomocą przeglądarki internetowej, będą mogli wypełnić kartę rejestracyjną oraz załączyć wymagane dokumenty. Osobom korzystającym z tej możliwości zostanie wyznaczona data i godzina wizyty w urzędzie pracy.
Rejestracja internetowa odbywa się za pośrednictwem strony: www.praca.gov.pl

więcej...

Zgłoszenie oferty pracy

Na stronie internetowej www.praca.gov.pl została udostępniona usługa internetowego zgłoszenia oferty pracy. Pracodawca wypełniając elektroniczny wniosek może przesłać do właściwego urzędu ofertę pracy.Zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej do udziału w projekcie pn.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim (I)”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

więcej...


 

Zapraszamy osoby do 30 roku życia do udziału w projekcie pn.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim (I)”

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Działania Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 18-29 lat, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

więcej...


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Z dniem 5 marca 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu rozpoczyna nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS. Pracodawcy zainteresowani otrzymaniem dofinansowania na kształcenie ustawiczne proszeni są o składanie wniosków wraz z załącznikami.
Informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków na realizację działań w zakresie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z dniem 12.06.2015r. wstrzymujemy nabór wniosków.


Uruchomienie programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, uruchomiły program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.
Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy. BGK będzie udzielał pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej dla:

- studentów ostatniego roku studiów,

- poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,

- osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy
więcej...


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
więcej...


Profilowanie pomocy dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.
więcej...


Fachowe wsparcie dla zwalnianych pracowników oświaty

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje Program wsparcia dla zwalnianych pracowników małopolskich szkół, będący natychmiastową odpowiedzią na liczne sygnały o planowanych i realizowanych zwolnieniach pracowników oświaty w całej Małopolsce, które pojawiły się w maju 2012 r.
Do programu zaangażowano małopolskie powiatowe urzędy pracy oraz operatorów realizujących projekty outplacementowe prowadzone w ramach projektów POKL. Kluczowym zadaniem programu jest efektywne wykorzystanie predyspozycji oraz umiejętności zwalnianych osób w celu zwiększenia szans na znalezienie nowego miejsca pracy i osiągnięcia ponownej stabilizacji zawodowej. więcej...Informacja dla pracodawców z terenu powiatu nowotarskiego
(Punkt Obsługi Pracodawców - "INWESTOR")

Pracodawcy restrukturyzujący zatrudnienie lub będący w trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc w przeprowadzeniu procesu restrukturyzacyjnego. Przedmiotowa pomoc świadczona jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałania 8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wsparcie skierowane jest do pracodawców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i zmuszeni są przeprowadzać w swoich firmach zwolnienia grupowe. Pomoc świadczona jest w ramach projektu „PROGRES II – Program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji małopolskiej gospodarki”. Firma ta została wyłoniona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Programu Wsparcia Pracodawców. więcej...Zadania dotychczasowego Biura Terenowego FGŚP w Krakowie realizuje od 1 stycznia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Informujemy, że na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), zgodnie z przepisem art. 70 zadania określone w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dniem 1 stycznia 2012 r. realizuje minister właściwy do spraw pracy oraz marszałkowie województw przy pomocy Wojewódzkich Urzędów Pracy.
Ważna informacja:
Z dniem 2 stycznia 2012 r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego do obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Właścicielem rachunku jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1.
Nowy nr rachunku 75 1500 1487 1214 8008 7034 0000
Równocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. wszelką korespondencję do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy kierować na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Tel. (12) 619 84 64, (12) 619 84 61 , Faks (12) 422 97 85 więcej...


OGŁOSZENIE

Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw
więcej...


Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych więcej...

Regulamin dokonywania ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego więcej...

Regulamin rozpatrywania i przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych więcej...


Z dniem 3 listopada 2010r. ze struktur Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu wyodrębnione zostało Centrum Aktywizacji Zawodowej

CAZ jest wyspecjalizowana komórką organizacyjną w ramach Powiatowego Urzędu Pracy skupiająca w swym zakresie aktywne działania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. Dzięki temu nastąpiła koncentracja podejmowanych działań ukierunkowana na klientów urzędu pracy tj. osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.

CAZ powstał na mocy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W ramach CAZ-u realizowane są przede wszystkim podstawowe usługi rynku pracy, tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy wspierane instrumentami rynku pracy, tj. pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi, stażami, środkami na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, organizowaniem szkoleń oraz tworzeniu Indywidualnych Planów Działań dla osób bezrobotnych.


PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy po to, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub zmianę zatrudnienia albo też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego.
Doradcy zawodowi udzielają porad w zakresie:
- rozpoznawania istniejących trudności w znalezieniu pracy,
- informacji o zawodach i rynku pracy,
- wybór odpowiedniego kierunku szkolenia i obszaru poszukiwań pracy,
- planowania kariery zawodowej,
- zasad sporządzania życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. więcej...


 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu w roku 2014  kontynuuje realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  pod nazwą: „Wyższy standard II” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w rejonie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór  na wolne stanowiska pracy:

- Doradca Zawodowy    dokumenty do pobrania

- Informacja o wynikach naboru na stanowisko Doradca Zawodowy   więcej...


- Referent ds. rejestracji    dokumenty do pobrania

- Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. rejestracji  więcej...

 

Informator dla osób bezrobotnych

Więcej...

Informator dla osób bezrobotnych

Więcej...


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu