Informator dla osób bezrobotnych

Więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro Więcej...


DANE ADRESOWE

Siedziba :

- ul. Szpitalna 14 ; 34-400 Nowy Targ

Przyjmowanie osób :

- poniedziałek 8.30 - 16.00
- wtorek - piątek 7.30 - 14.00

Telefon : (018) 266 56 91, (018) 264 93 28, (018) 264 93 68
Fax: (018) 2669897
E-mail: krnt@praca.gov.pl, pup@nowytarg.pl


AKTUALNOŚCI


INFORMACJA

W Powiatowym Urzędzie Pracy zostały ustalone następujące dni dodatkowo wolne od pracy za święta przypadające w soboty:

- 2 maja (piątek) - za święto przypadające w dniu 3 maja (sobota),

- 10 listopada (poniedziałek) - za święto przypadające w dniu 1 listopada (sobota),SZANOWNY KLIENCIE

Jeśli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna:

• do 30 roku życia;
• powyżej 50 roku życia;
• niepełnosprawna;
• długotrwale bezrobotna ( zarejestrowana powyżej 12 miesięcy ).

i zamierzasz rozpocząć swoją własną działalność gospodarczą, prosimy o składanie wniosków o przyznanie dofinansowania.
Urząd posiada jeszcze dodatkowe środki przeznaczone na ten cel.

Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu, pokój nr 16, I piętro, tel. (18) 2665691 wew. 267.


Rejestracja przez internet

Od dnia 27.05.2013r. udostępniona jest usługa internetowej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wszyscy rejestrujący się klienci, za pomocą przeglądarki internetowej, będą mogli wypełnić kartę rejestracyjną oraz załączyć wymagane dokumenty. Osobom korzystającym z tej możliwości zostanie wyznaczona data i godzina wizyty w urzędzie pracy.
Rejestracja internetowa odbywa się za pośrednictwem strony: www.praca.gov.pl

więcej...

Zgłoszenie oferty pracy

Na stronie internetowej www.praca.gov.pl została udostępniona usługa internetowego zgłoszenia oferty pracy. Pracodawca wypełniając elektroniczny wniosek może przesłać do właściwego urzędu ofertę pracy.


 

Informacja dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Nowym Targu

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu w 2014 roku kontynuuje realizację projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej pod nazwą: „Aktywność i praca”.

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

W związku z tym osoby, które są zainteresowane otrzymaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej prosimy o składanie wniosków.
Przy wyborze wniosków w pierwszej kolejności będą preferowane osoby:
• do 25 roku życia;
• powyżej 50 roku życia;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby długotrwale bezrobotne.

Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu, pokój nr 16, I piętro, tel. (18) 2665691 wew. 267.


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
więcej...


Profilowanie pomocy dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.
więcej...


Projekt „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, uruchomiły program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.
Na terenie województwa małopolskiego Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej prowadzi pilotażowy fundusz pożyczkowy.
więcej...


Projekt „Młodzi i ambitni - potrzebni od zaraz!”

Głównym celem projektu „Młodzi i Ambitni - potrzebni od zaraz! jest aktywizacja zawodowa niezatrudnionych absolwentów/ek do 27 roku życia, zamieszkałych na obszarze powiatów limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tarnowskiego i wadowickiego.
więcej...


Projekt „POKONAĆ NIEMOŻLIWE DO POKONANIA”

Fundacja Ekspert – Kujawy w partnerstwie z Ośrodkiem Szkoleniowo – Doradczym PERSONA zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie: „POKONAĆ NIEMOŻLIWE DO POKONANIA”
Do projektu przystąpić mogą:
- Osoby bezrobotne w wieku od 18-30 r.ż. (zarejestrowane w PUP nieprzerwanie od 2 lat);
- Zamieszkujące obszar województwa małopolskiego (gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Czarny Dunajec, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica, Łabowa, Piwniczna - Zdrój, Rytro).
więcej...


Projekt "Zmiana szansą na rozwój"

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie informuje, iż rozpoczyna realizację projektu "Zmiana szansą na rozwój", skierowanego między innymi do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, którzy zostali zwolnieni z przyczyn dotyczących pracodawcy po dniu 31.12.2012r. lub są zagrożeni zwolnieniem bądź przewidziani do zwolnienia.
Informacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:
Telefony: (14)6562800 wew. 16 lub (14)6556986 wew. 19;27


Fachowe wsparcie dla zwalnianych pracowników oświaty

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje Program wsparcia dla zwalnianych pracowników małopolskich szkół, będący natychmiastową odpowiedzią na liczne sygnały o planowanych i realizowanych zwolnieniach pracowników oświaty w całej Małopolsce, które pojawiły się w maju 2012 r.
Do programu zaangażowano małopolskie powiatowe urzędy pracy oraz operatorów realizujących projekty outplacementowe prowadzone w ramach projektów POKL. Kluczowym zadaniem programu jest efektywne wykorzystanie predyspozycji oraz umiejętności zwalnianych osób w celu zwiększenia szans na znalezienie nowego miejsca pracy i osiągnięcia ponownej stabilizacji zawodowej. więcej...Informacja dla pracodawców z terenu powiatu nowotarskiego
(Punkt Obsługi Pracodawców - "INWESTOR")

Pracodawcy restrukturyzujący zatrudnienie lub będący w trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc w przeprowadzeniu procesu restrukturyzacyjnego. Przedmiotowa pomoc świadczona jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałania 8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wsparcie skierowane jest do pracodawców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i zmuszeni są przeprowadzać w swoich firmach zwolnienia grupowe. Pomoc świadczona jest w ramach projektu „PROGRES II – Program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji małopolskiej gospodarki”. Firma ta została wyłoniona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Programu Wsparcia Pracodawców. więcej...Zadania dotychczasowego Biura Terenowego FGŚP w Krakowie realizuje od 1 stycznia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Informujemy, że na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), zgodnie z przepisem art. 70 zadania określone w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dniem 1 stycznia 2012 r. realizuje minister właściwy do spraw pracy oraz marszałkowie województw przy pomocy Wojewódzkich Urzędów Pracy.
Ważna informacja:
Z dniem 2 stycznia 2012 r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego do obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Właścicielem rachunku jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1.
Nowy nr rachunku 75 1500 1487 1214 8008 7034 0000
Równocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. wszelką korespondencję do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy kierować na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Tel. (12) 619 84 64, (12) 619 84 61 , Faks (12) 422 97 85 więcej...


OGŁOSZENIE

Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw
więcej...


Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych więcej...

Regulamin dokonywania ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego więcej...

Regulamin rozpatrywania i przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych więcej...


Z dniem 3 listopada 2010r. ze struktur Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu wyodrębnione zostało Centrum Aktywizacji Zawodowej

CAZ jest wyspecjalizowana komórką organizacyjną w ramach Powiatowego Urzędu Pracy skupiająca w swym zakresie aktywne działania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. Dzięki temu nastąpiła koncentracja podejmowanych działań ukierunkowana na klientów urzędu pracy tj. osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.

CAZ powstał na mocy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W ramach CAZ-u realizowane są przede wszystkim podstawowe usługi rynku pracy, tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy wspierane instrumentami rynku pracy, tj. pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi, stażami, środkami na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, organizowaniem szkoleń oraz tworzeniu Indywidualnych Planów Działań dla osób bezrobotnych.


PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy po to, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub zmianę zatrudnienia albo też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego.
Doradcy zawodowi udzielają porad w zakresie:
- rozpoznawania istniejących trudności w znalezieniu pracy,
- informacji o zawodach i rynku pracy,
- wybór odpowiedniego kierunku szkolenia i obszaru poszukiwań pracy,
- planowania kariery zawodowej,
- zasad sporządzania życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. więcej...


 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu w roku 2014  kontynuuje realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  pod nazwą: „Wyższy standard II” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w rejonie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór  na wolne stanowiska pracy:

- Doradca Zawodowy    dokumenty do pobrania

- Informacja o wynikach naboru na stanowisko Doradca Zawodowy   więcej...


- Referent ds. rejestracji    dokumenty do pobrania

- Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. rejestracji  więcej...

 

Informator dla osób bezrobotnych

Więcej...

Informator dla osób bezrobotnych

Więcej...


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu