Informator dla osób bezrobotnych

Więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro Więcej...


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych Więcej...

DANE ADRESOWE

Siedziba :

- ul. Szpitalna 14 ; 34-400 Nowy Targ

Przyjmowanie osób :

- poniedziałek 8.30 - 16.00
- wtorek - piątek 7.30 - 14.00

Telefon : (018) 266 56 91, (018) 264 93 28, (018) 264 93 68
Fax: (018) 2669897
E-mail: krnt@praca.gov.pl, pup@nowytarg.pl


AKTUALNOŚCI


INFORMACJA

W Powiatowym Urzędzie Pracy zostały ustalone następujące dni dodatkowo wolne od pracy za święta przypadające w soboty:

- 2 maja (piątek) - za święto przypadające w dniu 3 maja (sobota),

- 10 listopada (poniedziałek) - za święto przypadające w dniu 1 listopada (sobota),


Rejestracja przez internet

Od dnia 27.05.2013r. udostępniona jest usługa internetowej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wszyscy rejestrujący się klienci, za pomocą przeglądarki internetowej, będą mogli wypełnić kartę rejestracyjną oraz załączyć wymagane dokumenty. Osobom korzystającym z tej możliwości zostanie wyznaczona data i godzina wizyty w urzędzie pracy.
Rejestracja internetowa odbywa się za pośrednictwem strony: www.praca.gov.pl

więcej...

Zgłoszenie oferty pracy

Na stronie internetowej www.praca.gov.pl została udostępniona usługa internetowego zgłoszenia oferty pracy. Pracodawca wypełniając elektroniczny wniosek może przesłać do właściwego urzędu ofertę pracy.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE GRUPOWE

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór na szkolenie grupowe pn.: „ABC przedsiębiorczości”

więcej...


 

Informacja dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Nowym Targu

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu w 2014 roku kontynuuje realizację projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej pod nazwą: „Aktywność i praca”.

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

W związku z tym osoby, które są zainteresowane otrzymaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej prosimy o składanie wniosków.
Przy wyborze wniosków w pierwszej kolejności będą preferowane osoby:
• do 25 roku życia;
• powyżej 50 roku życia;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby długotrwale bezrobotne.

Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu, pokój nr 16, I piętro, tel. (18) 2665691 wew. 267.


Projekt „POKONAĆ NIEMOŻLIWE DO POKONANIA”

Fundacja Ekspert – Kujawy w partnerstwie z Ośrodkiem Szkoleniowo – Doradczym PERSONA zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie: „POKONAĆ NIEMOŻLIWE DO POKONANIA”
Do projektu przystąpić mogą:
- Osoby bezrobotne w wieku od 18-30 r.ż. (zarejestrowane w PUP nieprzerwanie od 2 lat);
- Zamieszkujące obszar województwa małopolskiego (gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Czarny Dunajec, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica, Łabowa, Piwniczna - Zdrój, Rytro).
więcej...


Projekt TELEKARIERA dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Projekt TELEKARIERA powstał z myślą o osobach z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym zależy na rozwoju swojej kariery i doświadczeniu zawodowym. W tym roku może wziąć w nim udział 50 osób, a rekrutacja potrwa do końca kwietnia.
więcej...


Projekt "Zmiana szansą na rozwój"

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie informuje, iż rozpoczyna realizację projektu "Zmiana szansą na rozwój", skierowanego między innymi do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, którzy zostali zwolnieni z przyczyn dotyczących pracodawcy po dniu 31.12.2012r. lub są zagrożeni zwolnieniem bądź przewidziani do zwolnienia.
Informacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:
Telefony: (14)6562800 wew. 16 lub (14)6556986 wew. 19;27


BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE W MAŁOPOLSCE

Fundacja Ekspert - Kujawy w Inowrocławiu
wraz
Z Centrum Wdrożeniowo - Szkoleniowym "INKOM"
zapraszają do udziału w projekcie:
"BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE W MAŁOPOLSCE"

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.
więcej...Firma Inspirations Media zaprasza do udziału w projekcie: Licencja na projektowanie - szkolenia z grafiki prezentacyjnej i projektowania stron www.

W ramach projektu odbędą się 2 rodzaje kursów: ECDL Advanced Grafika multimedialna i Przetwarzanie tekstów lub ECDL WebStarter.

Szkolenia są w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej, dzięki czemu są darmowe dla uczestnika.
Zapraszamy osoby w wieku od 25 do 64 lat, z maksymalnie średnim wykształceniem, zamieszkujące wsie lub miasta do 50 tys. mieszkańców z terenów woj. małopolskiego. .


Każdy kurs kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu ECDL Advanced lub ECDL WebStarter, który jest honorowany w większości państw Europy.
Jedna osoba może wziąć udział w jednym kursie. Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne dla uczestnika.
więcej...


Fachowe wsparcie dla zwalnianych pracowników oświaty

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje Program wsparcia dla zwalnianych pracowników małopolskich szkół, będący natychmiastową odpowiedzią na liczne sygnały o planowanych i realizowanych zwolnieniach pracowników oświaty w całej Małopolsce, które pojawiły się w maju 2012 r.
Do programu zaangażowano małopolskie powiatowe urzędy pracy oraz operatorów realizujących projekty outplacementowe prowadzone w ramach projektów POKL. Kluczowym zadaniem programu jest efektywne wykorzystanie predyspozycji oraz umiejętności zwalnianych osób w celu zwiększenia szans na znalezienie nowego miejsca pracy i osiągnięcia ponownej stabilizacji zawodowej. więcej...Informacja dla pracodawców z terenu powiatu nowotarskiego
(Punkt Obsługi Pracodawców - "INWESTOR")

Pracodawcy restrukturyzujący zatrudnienie lub będący w trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc w przeprowadzeniu procesu restrukturyzacyjnego. Przedmiotowa pomoc świadczona jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałania 8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wsparcie skierowane jest do pracodawców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i zmuszeni są przeprowadzać w swoich firmach zwolnienia grupowe. Pomoc świadczona jest w ramach projektu „PROGRES II – Program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji małopolskiej gospodarki”. Firma ta została wyłoniona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Programu Wsparcia Pracodawców. więcej...Zadania dotychczasowego Biura Terenowego FGŚP w Krakowie realizuje od 1 stycznia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Informujemy, że na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), zgodnie z przepisem art. 70 zadania określone w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dniem 1 stycznia 2012 r. realizuje minister właściwy do spraw pracy oraz marszałkowie województw przy pomocy Wojewódzkich Urzędów Pracy.
Ważna informacja:
Z dniem 2 stycznia 2012 r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego do obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Właścicielem rachunku jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1.
Nowy nr rachunku 75 1500 1487 1214 8008 7034 0000
Równocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. wszelką korespondencję do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy kierować na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Tel. (12) 619 84 64, (12) 619 84 61 , Faks (12) 422 97 85 więcej...


OGŁOSZENIE

Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw
więcej...


Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych więcej...

Regulamin dokonywania ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego więcej...

Regulamin rozpatrywania i przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych więcej...


Z dniem 3 listopada 2010r. ze struktur Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu wyodrębnione zostało Centrum Aktywizacji Zawodowej

CAZ jest wyspecjalizowana komórką organizacyjną w ramach Powiatowego Urzędu Pracy skupiająca w swym zakresie aktywne działania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. Dzięki temu nastąpiła koncentracja podejmowanych działań ukierunkowana na klientów urzędu pracy tj. osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.

CAZ powstał na mocy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W ramach CAZ-u realizowane są przede wszystkim podstawowe usługi rynku pracy, tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy wspierane instrumentami rynku pracy, tj. pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi, stażami, środkami na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, organizowaniem szkoleń oraz tworzeniu Indywidualnych Planów Działań dla osób bezrobotnych.


PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy po to, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub zmianę zatrudnienia albo też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego.
Doradcy zawodowi udzielają porad w zakresie:
- rozpoznawania istniejących trudności w znalezieniu pracy,
- informacji o zawodach i rynku pracy,
- wybór odpowiedniego kierunku szkolenia i obszaru poszukiwań pracy,
- planowania kariery zawodowej,
- zasad sporządzania życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. więcej...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór  na wolne stanowisko pracy:

- Doradca Zawodowy    dokumenty do pobrania


Informacje o wynikach naboru   więcej ...


 

Informator dla osób bezrobotnych

Więcej...

Informator dla osób bezrobotnych

Więcej...


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu