Informator dla osób bezrobotnych

Więcej...

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Więcej...

DANE ADRESOWE

Siedziba :

- ul. Szpitalna 14 ; 34-400 Nowy Targ

Przyjmowanie osób :

- poniedziałek 8.30 - 15.30
- wtorek - piątek 7.30 - 14.00

Telefon : (018) 266 56 91, (018) 264 93 28, (018) 264 93 68
Fax: (018) 2669897
E-mail: krnt@praca.gov.pl, pup@nowytarg.pl


AKTUALNOŚCI


Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości kwoty 30 000 euro

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu działając zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.) planuje przystąpić do realizacji szkolenia w zakresie: „Florystyka z elementami decoupage”

więcej...

Zapytanie ofertowe z załącznikamiRejestracja przez internet

Od dnia 27.05.2013r. udostępniona jest usługa internetowej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wszyscy rejestrujący się klienci, za pomocą przeglądarki internetowej, będą mogli wypełnić kartę rejestracyjną oraz załączyć wymagane dokumenty. Osobom korzystającym z tej możliwości zostanie wyznaczona data i godzina wizyty w urzędzie pracy.
Rejestracja internetowa odbywa się za pośrednictwem strony: www.praca.gov.pl

więcej...

Zgłoszenie oferty pracy

Na stronie internetowej www.praca.gov.pl została udostępniona usługa internetowego zgłoszenia oferty pracy. Pracodawca wypełniając elektroniczny wniosek może przesłać do właściwego urzędu ofertę pracy.


Zapraszamy osoby bezrobotne do składania wniosków o udzielenie bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu.


 

Zapraszamy osoby do 30 roku życia do udziału w projekcie pn.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim (II)”

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Działania Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 18-29 lat, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

więcej...Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu realizuje projekt pn.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim (I)”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

więcej...


Profilowanie pomocy dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.
więcej...


Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych więcej...

Regulamin dokonywania ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego więcej...

Regulamin rozpatrywania i przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych więcej...


PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy po to, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub zmianę zatrudnienia albo też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego.
Doradcy zawodowi udzielają porad w zakresie:
- rozpoznawania istniejących trudności w znalezieniu pracy,
- informacji o zawodach i rynku pracy,
- wybór odpowiedniego kierunku szkolenia i obszaru poszukiwań pracy,
- planowania kariery zawodowej,
- zasad sporządzania życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. więcej...


NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu ogłasza nabór  na wolne stanowisko pracy:

- Pośrednik pracy - 2 etaty   dokumenty do pobrania

 

Informator dla osób bezrobotnych

Więcej...

Informator dla osób bezrobotnych

Więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu