Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. 2665691, e-mail : krnt@praca.gov.pl, pup@nowytarg.pl


Szkolenia

SZKOLENIA

INFORMACJA OGÓLNA

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:
• braku kwalifikacji zawodowych,
• konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
• utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
• braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy. Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

Skierowany przez starostę na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjecie pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

Osoba zakwalifikowana na szkolenie może być skierowana na szkolenie po złożeniu oświadczenia o nieuczestniczeniu bądź uczestniczeniu w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy w okresie ostatnich 3 lat. Osoba uprawniona nie może zostać skierowana na szkolenie, jeżeli uczestniczyła w szkoleniach, których koszt przekroczył dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych 3 lat.

Wzór oświadczenia

SZKOLENIA GRUPOWE

Szkolenia grupowe realizowane są na podstawie sporządzonego przez Powiatowy Urząd Pracy planu szkoleń na dany rok kalendarzowy z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na finansowanie kosztów szkolenia.
Plan szkoleń obejmuje szkolenia grupowe oraz szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia w 2017 roku


BON SZKOLENIOWY

Bon szkoleniowy zgodnie z art. 66k ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Bon może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, która: 
• nie ukończyła 30 roku życia, dla której został ustalony I lub II profil pomocy,
• złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
• uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

Uwaga: Przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia) koszty: 
1) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
2) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
3) przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu .
4) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu.

Koszty szkolenia, które przekraczają limit bonu lub stanowią inny rodzaj kosztów pokrywa we własnym zakresie osoba otrzymująca bon.

W przypadku zainteresowania finansowaniem szkolenia w ramach bonu szkoleniowego prosimy o kontakt z doradcą klienta celem ustalenia działań możliwych do zastosowania w ramach indywidualnego planu działania.


TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE

Trójstronna umowa szkoleniowa, zawierana jest na podstawie art. 40 ust. 2e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, w celu przygotowania bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia na konkretnych stanowiskach..

W ramach umowy: 
-  Starosta zobowiązuje się do skierowania na szkolenie i sfinansowanie kosztów szkolenia określonej liczby bezrobotnych,
- Instytucja szkoleniowa zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem uzgodnionym z pracodawcą i ściśle  dostosowanym do jego potrzeb,
-  Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania osób bezrobotnych po zakończeniu szkolenia na okres co najmniej 6 miesięcy.

Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek. Urząd pracy w dobrze kandydatów na szkolenie kieruje się zawartymi we wniosku pracodawcy preferencjami w zakresie poziomu i rodzaju wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie, a także wskazaniami w indywidualnych planach działania osób bezrobotnych. Pracodawca ma wpływ na dobór jednostki szkolącej, dostosowanie programu i warunków przeprowadzenia szkolenia. Dodatkowo może na bieżąco monitorować przebieg szkolenia i dokonywać oceny postępów uczestników szkolenia oraz uczestniczyć w egzaminie końcowym.

Szkolenie osób bezrobotnych realizowane na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2011 roku  

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012 roku  

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku  

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku  

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku  

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2016 roku