UTRATA STATUSU BEZROBOTNEGO

 

( dla osób uprawnionych do zasiłku również utrata zasiłku), następuje w przypadku:

 

1)         nie spełniania warunków określonych w definicji bezrobotnego,

 

2)         otrzymania pożyczki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności,

 

3)         otrzymania jednorazowo środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;  pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków,

 

4)         rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego,

 

5)         odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

a)      120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

b)      180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c)       270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,

 

6)         niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy na okres wskazany w pkt 5, w zależności od liczby niestawiennictw,

 

7)         zmiany miejsca zamieszkania i niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,

 

8)         złożenia wniosku o pozbawienie statusu bezrobotnego,

 

9)         przerwania z własnej winy szkolenia, stażu lub wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 5,

 

10)     niepodjęcia po skierowaniu szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 5,

 

11)     gdy pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego,

 

12)     nie przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z pierwszym dniem niezdolności do pracy,

 

13)     przerwania z własnej winy programu przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 6 miesięcy.

 

W przypadku utraty statusu bezrobotnego na wskazany okres, ponowne jego nabycie może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do jego nabycia