Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. 2665691, e-mail : krnt@praca.gov.pl, pup@nowytarg.pl


FORMY  WSPARCIA

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW Z  PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 

 

Powiatowy Urząd Pracy oferuje:

 

 

 • jednorazowe środki na podjęcie  działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 • maksymalna kwota przyznanych środków nie może przekroczyć

     15 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Celem przyznania środków jest umożliwienie samozatrudnienia osobom niepełnosprawnym – bezrobotnym lub poszukującym pracy nie pozostającym w zatrudnieniu.

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej udzielane są osobie niepełnosprawnej, która:

 • jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu,
 • nie korzystała ze środków PFRON lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,
 • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,
 • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków,
 • nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu  ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.  - Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.),
 •  po raz pierwszy podejmuje  działalność gospodarczą lub rolniczą,
 • wnosi po raz pierwszy wkład do spółdzielni socjalnej,
 • ponownie podejmuje działalność gospodarczą lub ponownie wnosi wkład do spółdzielni socjalnej pod warunkiem złożenia oświadczenia o upływie 12 miesięcy od zaprzestania poprzedniej działalności bądź ustania członkostwa spółdzielni socjalnej,
 • spełnia warunki o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis   (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1 ), w rozporządzeniu nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 9 ) albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołóstwa i akwakultury.

 

 

Warunki i procedura ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

 

·        przedłożenie przez Wnioskodawcę prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentów oraz informacji uzupełniających określonych przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

Forma zabezpieczenia

 

·        poręczenie spółdzielni socjalnej

·        weksel In blanco i poręczenie wekslowe

·        gwarancja bankowa

·        zastaw na prawach lub rzeczach

·        blokada rachunku bankowego

·        akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

 

 

 

Szczegółowe warunki udzielania środków na podjęcie działalności gospodarczej określa:

REGULAMIN I ZAWARTA UMOWA

 

 

 


 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ       Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

Powiatowy Urząd Pracy proponuje pracodawcom

 • refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 

                                                   w zamian za

 

zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na okres co najmniej  36 miesięcy.

 

Pracodawca ubiegający się o uzyskanie refundacji powinien spełniać następujące warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy,
 • zobowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres 36 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 •  stosunku do niego nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został złożony wniosek o jego likwidację,
 • Nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,
 • Nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz FP i FGŚP
 • Nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks karny
 • spełnia warunki o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis   (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1 ), w rozporządzeniu nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 9 ) albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołóstwa i akwakultury.

 

 

wysokość refundacji – to maksymalnie 15- krotne przeciętne wynagrodzenia.

 

 

 

Szczegółowe warunki otrzymania refundacji określa:

REGULAMIN I UMOWA ZAWARTA z PUP