Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. 2665691, e-mail : krnt@praca.gov.pl, pup@nowytarg.pl


 

Nowy Targ, dnia 15.02.2017 r.

  

Znak sprawy: CAZ.271/1/TH/2017

  

 Powiatowy Urząd Pracy

 

Zamówienie publiczne

  

            W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego               
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego następujący przedmiot zamówienia:

 

Usługa:  szkolenie dla 1 osoby bezrobotnej pn.: „Prawo jazdy kat. C+E” i „Operator HDS” w zakresie uprawnień do ciągnięcia przyczepy (naczepy) i operatora żurawia HDS. Szkolenie jest  realizowane na wniosek pracodawcy i zostanie zorganizowane na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   ( Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm. ).

 

Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca wykaże, że przeprowadził w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej dwa szkolenia,    w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

 

Potencjał techniczny i osobowy:

Wykonawca wykaże, że dysponuje specjalistami prowadzącymi zajęcia, którzy posiadają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do prowadzenia zajęć powierzonych im przez Wykonawcę oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

Miejsce, w którym będzie odbywać się szkolenie spełniać musi wymogi BHP oraz posiadać dostęp do pomieszczeń sanitarnych. Do miejsca szkolenia powinien istnieć dogodny dojazd zarówno środkiem komunikacji publicznej jak i prywatnym środkiem transportu.

 

Szczegółowy opis:

Miejsce zajęć praktycznych i teoretycznych: miasto Nowy Targ. Wyjątkiem jest sytuacja gdy realizacja programu wymaga organizacji zajęć w innym miejscu.

 

Termin realizacji i czas trwania w godzinach szkolenia:

luty/ marzec 2017r. – dokładny termin do uzgodnienia

Łączna liczba godzin szkolenia: 78 godzin zegarowych (3-4 tygodnie) obejmujących 45 minut zajęć    i 15 minut przerwy w następujących po sobie dniach od poniedziałku do piątku w przedziale godzinowym od 8.00 do 18.00.

„Prawo jazdy kat. C+E”

Liczba godzin praktycznych: 25

Liczba godzin teoretycznych: 20

„Operator HDS”

Liczba godzin praktycznych: 10

Liczba godzin teoretycznych: 23

 

Zgodnie z wytycznymi MPiPS szkolenie powinno trwać przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Jednak nie mają one zastosowania w sytuacji gdy przepisy odrębne przewiduję niższy wymiar szkolenia.

 

Egzaminy zewnętrzne nie są wliczone w 78 godzin szkolenia.

 

Szkolenie zakończy się  dwoma egzaminami  państwowymi, których koszt Wykonawca wlicza w cenę kursu (ewentualnych kosztów egzaminów poprawkowych Zamawiający nie finansuje). Egzaminy zostaną przeprowadzone w terminie do 30 dni  od daty zakończenia szkolenia.

 

Program szkolenia zgodny z zapisami Ustawy –Prawo o ruchu drogowym z dnia 2czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 908) oraz aktami wykonawczymi.

Program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę niezwiązaną z zakresem szkolenia.

 

Trójstronna umowa szkoleniowa określa w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy, datę jej zawarcia oraz czytelne podpisy stron umowy;

2) formę i nazwę szkolenia;

3) miejsce i termin realizacji szkolenia;

4) liczbę uczestników szkolenia;

5) należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia z uwzględnieniem kosztu osobogodziny szkolenia;

6) zobowiązanie instytucji szkoleniowej do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, o której mowa w § 71 ust. 1 pkt 5;

tj.

a)      dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia albo,            w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość, z arkusza realizacji kształcenia na odległość zawierającego: sposób kontaktowania się z konsultantem, liczbę           i terminy przeprowadzonych konsultacji indywidualnych i zbiorowych, liczbę i terminy ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem konsultanta oraz terminy, warunki i formy sprawdzania efektów uczenia się z uwzględnieniem listy uczestników szkolenia,

b)     protokołu i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone,

c)      rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia;

7) zobowiązanie instytucji szkoleniowej do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz którym przysługuje stypendium,     o którym mowa w art. 41 ust. 3b ustawy;

8) zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony;

9) odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji (UE), które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, a który kontynuuje szkolenie przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. O takich przypadkach Wykonawca realizujący szkolenie zostanie niezwłocznie poinformowany. Koszt ubezpieczenia NNW Wykonawca wlicza w koszt szkolenia.

 

Do trójstronnej umowy szkoleniowej załącza się: program szkolenia, wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji oraz wzór anonimowej ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia (dostarczone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

 

Program szkolenia zawiera:

1) nazwę szkolenia;

2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia;

3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;

4) cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności    i kompetencji społecznych;

5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem,        w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej;

6) opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;

7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;

8) przewidziane sprawdziany i egzaminy.

 

Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia                         i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, zawiera:

1) numer z rejestru;

2) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie;

4) formę i nazwę szkolenia;

5) okres trwania szkolenia;

6) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji;

7) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych;

8) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.

 

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdza obecność uczestnika, w co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem.

 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy          w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających spełnienie zapisów zawartych w umowie.

Wykonawca w ramach wykonania zamówienia jest zobowiązany do:

 

a/ zapewnienia uczestnikowi szkolenia materiałów zawierających podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte (teczka tekturowa, brulion, długopis, materiały dydaktyczne, kserokopie streszczeń wykładów). Uczestnik pokwituje odbiór materiałów a po zakończeniu szkolenie otrzyma je na własność.

Ponadto Wykonawca zapewni wszystkie materiały szkoleniowe oraz sprzęt niezbędny do realizacji zajęć praktycznych.

Sala, w której będą odbywać się zajęcia nie może w czasie ich trwania być wykorzystywana do innych celów.

 

 

b/ przeprowadzenia szkolenia przy udziale kadry szkoleniowej wskazanej w dokumentacji przetargowej,

 

c/ wydania zaświadczenia lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej,

 

d/ zapewnienia sali szkoleniowej spełniającej wymogi BHP, utrzymanej w czystości, z dostępem do światła dziennego i oświetlenia sztucznego, z komfortową temperaturą powietrza. Sala powinna mieć dostęp do zaplecza sanitarnego oraz posiadać niezbędne wyposażenie, co najmniej: rzutnik multimedialny, papier, przybory do pisania, flipchart,

 

e/ wyznaczenia jednej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie informacją, kontakt z uczestnikiem oraz zamawiającym i organizacje szkolenia (koordynatora organizacyjnego - opiekuna),

 

f/ przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia oraz przedstawionym harmonogramem zawierającym: poszczególne dni szkolenia z planem godzinowym zajęć, tematyką i osobą prowadzącą.

 

Wykonawca określa wymagania wstępne dla kandydatów na szkolenie.

 

Wykonawca zapewnia instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją szkolenia, w tym dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania.

 

Dokonywanie wyboru instytucji szkoleniowej, której zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń odbywa się z zastrzeżeniem § 69 ust.1. Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

2. Osoby upoważnione do kontaktów:

procedura: Tomasz Hurkała tel. (0-18)266 56 91 ,

przedmiot zamówienia: Magdalena Szpórnóg tel. (0-18)266 56 91

3. Termin przedłożenia stosownych dokumentów:

DO DNIA 24.02.2017 r. do godz. 11:00

- pisemnie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14, 34-400 Nowy Targ -sekretariat (I piętro, pokój 3),

- faksem na numer 018 266 98 97, e-mailem na adres: krnt@praca.gov.pl

W przypadku składania dokumentów w formie pisemnej zapakowane w kopertę dokumenty należy oznaczyć w następujący sposób:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Prawo jazdy kat. C+E” i „Operator HDS”.

 

4. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów
i znaczeń:

 

Cena -50%,

Doświadczenie Wykonawcy w organizacji szkoleń -30%,

Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług - 10%

Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia -5%

Prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń - 5%

Sposób oceny:

 

1)      punktacja za kryterium: cena - porównywane będą ceny szkolenia zamieszczone w złożonych ofertach.

Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena najniższa oferowana brutto

--------------------------------------------- x 50% x 100

Cena badanej oferty brutto

2) punktacja za kryterium doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu szkoleń, będzie obliczana przez zamawiającego w następujący sposób:

 

Elementy podlegające ocenie

Liczba punktów

Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził dwa szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

10 pkt

Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził od 3 - 4 szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

20 pkt

Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził 5
i więcej szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

30 pkt

 

Uwzględnione w wykazie wykonanych usług zostaną wyłącznie szkolenia, które zostaną potwierdzone referencjami z ich realizacji lub innym dokumentem świadczącym, że usługi zostały zrealizowane należycie.

Punktacja za ww. kryterium będzie oceniana na podstawie wzoru:

 

Ilość punktów ocenianego Wykonawcy

-------------------------------------------------------------------------------------x 30% x 100

Najwyższa ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę

 

3) punktacja za kryterium Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług – wartość punktowa zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Posiadanie certyfikatu jakości usług

Liczba punktów

1.

Brak certyfikatów

0

2.

1 certyfikat

1

3.

Powyżej 1 certyfikatu

2

Punktacja za ww. kryterium będzie oceniana na podstawie wzoru:

Ilość punktów ocenianego Wykonawcy

-------------------------------------------------------------------------------------x 10% x 100

Najwyższa ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę

 

Certyfikat jakości usług może dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, na które Wykonawca złożył ofertę, jak również Wykonawcy jako instytucji szkoleniowej świadczącej usługi szkoleniowe.

Wśród certyfikatów przedstawionych przez Wykonawcę mogą się znaleźć takie certyfikaty jak: certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, akredytacje np. Kuratora Oświaty itp.

 

4) punktacja za kryterium dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia, będzie obliczana przez zamawiającego w następujący sposób:

Wykonawca przedstawi w wykazie osób (wzór nr 7), że dysponuje osobami (minimum 1 osoba) które:

Liczba punktów

Posiadają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do prowadzenia zajęć powierzonych im przez Wykonawcę oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

1 pkt

W przypadku gdy Wykonawca wykaże iż dysponuje osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, ściśle związane z przedmiotem zamówienia tj.:

- wykształcenie wyższe związane z przedmiotem zamówienia

lub

- minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu kursów związanych z przedmiotem zamówienia

2 pkt

Punktacja za ww. kryterium będzie oceniana na podstawie wzoru:

 

Ilość punktów ocenianego Wykonawcy

--------------------------------------------------------------------------------------- x 5% x 100

Najwyższa ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę

 

5) punktacja za kryterium prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzonych szkoleń będzie obliczana przez zamawiającego w następujący sposób:

Elementy podlegające ocenie

Liczba punktów

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat

wskaźnik zdawalności przez kursantów egzaminu państwowego za pierwszym razem w jego firmie wyniósł do 25%

20 pkt.

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat

wskaźnik zdawalności przez kursantów egzaminu państwowego za pierwszym razem w jego firmie wyniósł od 26% do 45%

60 pkt.

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat

wskaźnik zdawalności przez kursantów egzaminu państwowego za pierwszym razem w jego firmie wyniósł powyżej 45%

100 pkt.

 

Ocena tego kryterium będzie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym (wzór nr 1).

Punktacja za ww. kryterium będzie oceniana na podstawie wzoru:

 

Wartość = Liczba przyznanych punktów x 5 %

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów za ww. kryteria uzyska najwyższą ilość punktów.

 

 

Załączniki do zapytania :

- Wzór nr 1- Formularz oferty

- Wzór nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu  do  rejestru  instytucji  szkoleniowych  prowadzonego  przez  Wojewódzki  Urząd  Pracy  właściwy  dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) - (wzór nr 5)

- Wzór nr 3 – Program szkolenia 

- Wzór nr 4 – Ankieta dla uczestnika kursu.

- Wzór nr 5 Harmonogram 

- Wzór nr 6 – Doświadczenie Wykonawcy

- Wzór nr 7 – Wykaz Osób

Sprawę prowadzi: Tomasz Hurkała tel. 18 266 56 91