Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. 2665691, e-mail : krnt@praca.gov.pl, pup@nowytarg.pl

       

Znak sprawy: CAZ.271/3/TH/2017                                                                                                                             Nowy Targ 15.03.2017

  

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu działając zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.) planuje przystąpić do realizacji szkolenia w zakresie:

„Spawacz TIG”
Opis przedmiotu zamówienia

Usługa: szkolenie dla 10 osób bezrobotnych pn.: „Spawacz TIG” w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy  w Nowym Targu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.).

 

Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca wykaże, że przeprowadził w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej dwa szkolenia,   w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Potencjał techniczny i osobowy:

Wykonawca wykaże, że dysponuje specjalistami prowadzącymi zajęcia, którzy posiadają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do prowadzenia zajęć powierzonych im przez Wykonawcę oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Miejsce, w którym będzie odbywać się szkolenie spełniać musi wymogi BHP oraz posiadać dostęp do pomieszczeń sanitarnych. Do miejsca szkolenia powinien istnieć dogodny dojazd zarówno środkiem komunikacji publicznej jak i prywatnym środkiem transportu.

Szczegółowy opis:

Miejsce zajęć praktycznych i teoretycznych: teren miasta Nowy Targ.

Termin realizacji i czas trwania w godzinach szkolenia:

od: 24-04-2017r. do: 19-05-2017r.

Łączna liczba godzin szkolenia: 103 godziny zegarowe (4 tygodnie) obejmujące 45 minut zajęć i 15 minut przerwy w następujących po sobie dniach od poniedziałku do piątku miedzy godziną 8.00      a 18.00.

Liczba godzin praktycznych: 80 godzin.

Liczba godzin teoretycznych: 23 godziny.

Egzamin zewnętrzny nie jest wliczony w 103 godziny szkolenia.

Szkolenie zakończy się egzaminem państwowym, którego koszt Wykonawca wlicza w cenę kursu (ewentualnych kosztów egzaminów poprawkowych Zamawiający nie finansuje). Egzamin zostanie przeprowadzony w terminie do 4 tygodni od daty zakończenia szkolenia.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu przed Licencjonowanym egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uczestnik otrzymuje Książeczkę Spawacza oraz Świadectwo (Certyfikat) Egzaminu Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych oraz modułowe programy szkoleń dostępne na stronie internetowej http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl  oraz obejmować następujące zagadnienia:

 • zastosowanie elektryczności do spawania łukowego,
 • urządzenia spawalnicze,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • bezpieczna praca na hali produkcyjnej,
 • materiały dodatkowe do spawania,
 • spawanie w praktyce,
 • oznaczenie i wymiarowanie spoin,
 • metody przygotowania złączy do spawania,
 • kwalifikowanie spawaczy,
 • budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG ,
 • elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania.

Program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę niezwiązaną z zakresem szkolenia.

Program szkolenia zawiera:

1) nazwę szkolenia;

2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia;

3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;

4) cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności    i kompetencji społecznych;

5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem,        w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej;

6) opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;

7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;

8) przewidziane sprawdziany i egzaminy.

Umowa szkoleniowa określa w szczególności:

1) nazwę i zakres szkolenia;

2) miejsce i termin realizacji szkolenia;

3) liczbę uczestników szkolenia;

4) należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia z uwzględnieniem kosztu osobogodziny szkolenia;

5) zobowiązanie instytucji szkoleniowej do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia składającej się z:

a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia albo,   w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość, z arkusza realizacji kształcenia na odległość zawierającego: sposób kontaktowania się z konsultantem, liczbę  i terminy przeprowadzonych konsultacji indywidualnych i zbiorowych, liczbę i terminy ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem konsultanta oraz terminy, warunki i formy sprawdzania efektów uczenia się z uwzględnieniem listy uczestników szkolenia,

b) protokołu i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone,

c) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia;

6) zobowiązanie instytucji szkoleniowej do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz którym przysługuje stypendium,   o którym mowa w art. 41 ust. 3b ustawy.

Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, a który kontynuuje szkolenie przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. O takich przypadkach Wykonawca realizujący szkolenie zostanie niezwłocznie poinformowany. Koszt ubezpieczenia NNW Wykonawca wlicza w koszt szkolenia.

 

Załącznikami do umowy szkoleniowej są (dostarczone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) następujące dokumenty:

1.      program szkolenia,

2.      wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia   i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji,

3.      wzór anonimowej ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia.

 

Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, zawiera:

1) numer z rejestru;

2) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie;

4) formę i nazwę szkolenia;

5) okres trwania szkolenia;

6) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji;

7) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych;

8) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.

 

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdza obecność uczestnika, w co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem.

 

Ponadto PUP zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających spełnienie zapisów zawartych w umowie.

 

Wykonawca w ramach wykonania zamówienia jest zobowiązany do:

 

a/ zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów zawierających podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte (teczka tekturowa, brulion, długopis, materiały dydaktyczne, kserokopie streszczeń wykładów, ćwiczenia). Każdy   z uczestników pokwituje odbiór materiałów a po zakończeniu szkolenie otrzyma je na własność.

Ponadto Wykonawca zapewni wszystkie materiały szkoleniowe oraz sprzęt niezbędny do realizacji zajęć praktycznych. Ewentualną odzież oraz osprzęt ochronny zapewnia dla uczestników szkolenia Wykonawca,

b/ przeprowadzenia szkolenia przy udziale kadry szkoleniowej wskazanej w dokumentacji przetargowej,

c/ wydania zaświadczenia lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej,

d/ zapewnienia sali szkoleniowej spełniającej wymogi BHP, utrzymanej w czystości, z dostępem do światła dziennego i oświetlenia sztucznego, z komfortową temperaturą powietrza. Sala powinna mieć dostęp do zaplecza sanitarnego oraz posiadać niezbędne wyposażenie, co najmniej: rzutnik multimedialny, papier, przybory do pisania, flipchart. Sala, w której będą odbywać się zajęcia nie może w czasie ich trwania być wykorzystywana do innych celów.

e/ wyznaczenia jednej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie informacją, kontakt z uczestnikami oraz zamawiającym i organizacje szkolenia (koordynatora organizacyjnego - opiekuna),

f/ przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia oraz przedstawionym harmonogramem zawierającym: poszczególne dni szkolenia z planem godzinowym zajęć, tematyką i osobą prowadzącą.

 

Wykonawca określa wymagania wstępne dla kandydatów na szkolenie. Na materiałach szkoleniowych, ankietach oraz zaświadczeniach dla uczestników szkolenia jak również na dokumentacji szkolenia oraz w pomieszczeniach szkoleniowych trzech podstawowych logotypów: flaga UE, znak Funduszy Europejskich oraz oficjalne logo promocyjne województwa małopolskiego wg wzoru:        

Każde pomieszczenie, w którym realizowany jest projekt powinno zostać oznaczone poprzez wywieszenie plakatu lub billboardu zawierającego trzy podstawowe logotypy: flagę Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich oraz oficjalne logo promocyjne województwa małopolskiego a także informację o realizacji projektu. Informacja taka powinna się znaleźć      w miejscu łatwo widocznym. Plakat powinien mieć minimum format A3.

Informacja taka powinna w szczególności znaleźć się w salach szkoleniowych i innych salach,  w których realizowane jest wsparcie skierowane bezpośrednio do osób.

Informacja o współfinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i czytelna dla wszystkich osób uczestniczących w działaniach realizowanych w danym miejscu.

Opis warunków technicznych stosowania logotypów zawierają Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które dotyczą obowiązków informacyjnych i promocyjnych beneficjentów oraz Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusz Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020.

Wykonawca zapewnia instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu systemowego, w tym dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania.

Dokonywanie wyboru instytucji szkoleniowej, której zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń odbywa się z zastrzeżeniem § 69 ust.1. Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r.

Zamówienie  publiczne nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)     posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego , prokurenta, pełnomocnika,

d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Takie oświadczenie powinno być złożone przez wykonawcę na etapie składania oferty.

 

Osoby upoważnione do kontaktów:

procedura: Tomasz Hurkała tel. (0-18)266 56 91 ,

przedmiot zamówienia: Jolanta Zając- Czyszczoń tel. (0-18)266 56 91

3. Termin przedłożenia stosownych dokumentów:

DO DNIA 24.03.2017 r. do godz. 11:00

- pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 -sekretariat (I piętro, pokój 3),

- faksem na numer 018 266 98 97, e-mailem na adres: krnt@praca.gov.pl

- W przypadku składania dokumentów w formie pisemnej zapakowane w kopertę dokumenty należy oznaczyć w następujący sposób:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Spawacz TIG”

 

 

4. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów
i znaczeń:

Cena -50%,

Doświadczenie Wykonawcy w organizacji szkoleń -30%,

Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług - 10%

Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia -5%

Prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń - 5%

Sposób oceny:

1) punktacja za kryterium: cena - porównywane będą ceny szkolenia zamieszczone w złożonych ofertach.

Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena najniższa oferowana brutto

------------------------------------------  x 50% x 100

Cena badanej oferty brutto

 

2) punktacja za kryterium doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu szkoleń, będzie obliczana przez zamawiającego w następujący sposób:

Elementy podlegające ocenie

Liczba punktów

Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził dwa szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

10 pkt

Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził od 3 - 4 szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

20 pkt

Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził 5
i więcej szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

30 pkt

 

Uwzględnione w wykazie wykonanych usług zostaną wyłącznie szkolenia, które zostaną potwierdzone referencjami z ich realizacji lub innym dokumentem świadczącym, że usługi zostały zrealizowane należycie

 

Punktacja za ww. kryterium będzie oceniana na podstawie wzoru:

Ilość punktów ocenianego Wykonawcy
------------------------------------------------------------------------------------     x 30% x100

Najwyższa ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę

3) punktacja za kryterium Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług – wartość punktowa zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Posiadanie certyfikatu jakości usług

Liczba punktów

1.

Brak certyfikatów

0

2.

1 certyfikat

1

3.

Powyżej 1 certyfikatu

2

Punktacja za ww. kryterium będzie oceniana na podstawie wzoru:

Ilość punktów ocenianego Wykonawcy
------------------------------------------------------------------------------------    x 10% x100

Najwyższa ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę

 

Certyfikat jakości usług może dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, na które Wykonawca złożył ofertę, jak również Wykonawcy jako instytucji szkoleniowej świadczącej usługi szkoleniowe. Wśród certyfikatów przedstawionych przez Wykonawcę mogą się znaleźć takie certyfikaty jak: certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, akredytacje np. Kuratora Oświaty itp.

4)) punktacja za kryterium dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia, będzie obliczana przez zamawiającego w następujący sposób:

 

Wykonawca przedstawi w wykazie osób (wzór nr 7), że dysponuje osobami (minimum 1 osoba) które:

Liczba punktów

Posiadają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do prowadzenia zajęć powierzonych im przez Wykonawcę oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

1 pkt

W przypadku gdy Wykonawca wykaże iż dysponuje osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, ściśle związane z przedmiotem zamówienia tj.:

- wykształcenie wyższe związane z przedmiotem zamówienia

lub

- minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu kursów związanych z przedmiotem zamówienia

2 pkt

Punktacja za ww. kryterium będzie oceniana na podstawie wzoru:

Ilość punktów ocenianego Wykonawcy
------------------------------------------------------------------------------------    x 5% x100

Najwyższa ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę

 

5) punktacja za kryterium prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzonych szkoleń będzie obliczana przez zamawiającego w następujący sposób:

Elementy podlegające ocenie

Liczba punktów

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat

wskaźnik zdawalności przez kursantów egzaminu państwowego za pierwszym razem w jego firmie wyniósł do 25%

20 pkt.

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3

wskaźnik zdawalności przez kursantów egzaminu państwowego za pierwszym razem w jego firmie wyniósł od 26% do 45%

60 pkt.

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat

100 pkt.

Ocena tego kryterium będzie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym (wzór nr 1)..

Punktacja za ww. kryterium będzie oceniana na podstawie wzoru:

 

Wartość = Liczba przyznanych punktów x 5 %

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów za ww. kryteria uzyska najwyższą ilość punktów.

Załączniki do zapytania :

- Wzór nr 1- Formularz oferty

- Wzór nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)

- Wzór nr 3 – Program szkolenia

- Wzór nr 4 – Ankieta dla uczestnika kursu.

- Wzór nr 5 Harmonogram

- Wzór nr 6 – Doświadczenie Wykonawcy

- Wzór nr 7 – Wykaz Osób

 

Sprawę prowadzi: Tomasz Hurkała tel. 018 2665691Zapytanie ofertowe z załącznikami