Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. 2665691, e-mail : krnt@praca.gov.pl, pup@nowytarg.pl


 

Nowy Targ, dnia 10.04.2017 r.

 

Znak sprawy: CAZ.271/5/TH/2017

 

 Powiatowy Urząd Pracy

 

Zapytanie  ofertowe

 dla zamówienia publicznego

 

            W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego następujący przedmiot zamówienia:

 

Usługa: szkolenie dla 10 osób bezrobotnych pn.: „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” w zakresie posługiwania się systemem komputerowym, obsługi kas fiskalnych oraz poznania higieny produktów spożywczych, systemu HACCP i BHP oraz standardów obsługi klienta.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.).

 

Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca wykaże, że przeprowadził w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej dwa szkolenia,  w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

 

Potencjał techniczny i osobowy:

Wykonawca wykaże, że dysponuje specjalistami prowadzącymi zajęcia, którzy posiadają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do prowadzenia zajęć powierzonych im przez Wykonawcę oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Miejsce, w którym będzie odbywać się szkolenie spełniać musi wymogi BHP oraz posiadać dostęp do pomieszczeń sanitarnych. Do miejsca szkolenia powinien istnieć dogodny dojazd zarówno środkiem komunikacji publicznej jak i prywatnym środkiem transportu.

Szczegółowy opis:

Miejsce zajęć praktycznych i teoretycznych: teren miasta Nowy Targ.

Termin realizacji i czas trwania w godzinach szkolenia:

od: 15-05-2017r. do: 23-06-2017r.

Łączna liczba godzin szkolenia: 180 godzin zegarowych (6 tygodni, 29 dni) obejmujące 45 minut zajęć i 15 minut przerwy w następujących po sobie dniach od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 18.00.

Liczba godzin praktycznych: 120

Liczba godzin teoretycznych: 60

Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym.

 

Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych oraz modułowe programy szkoleń dostępne na stronie internetowej http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl  oraz obejmować następujące zagadnienia:

  • ogólne przepisy bhp obowiązujące w jednostce handlowej,
  • wyposażanie punktu sprzedaży detalicznej,
  • rozmieszczanie i przechowywanie towarów w jednostkach handlu detalicznego,
  • kształtowanie cen w jednostkach sprzedaży,
  • wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą,
  • obsługiwanie klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży,
  • zawieranie transakcji sprzedaży,
  • dekorowanie wnętrza sklepu i okna wystawowego,
  • obsługa komputera i kasy fiskalnej.

Program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę niezwiązaną z zakresem szkolenia.

Program szkolenia zawiera:

1) nazwę szkolenia;

2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia;

3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;

4) cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych;

5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem,   w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej;

6) opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;

7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;

8) przewidziane sprawdziany i egzaminy.

 

Umowa szkoleniowa określa w szczególności:

1) nazwę i zakres szkolenia;

2) miejsce i termin realizacji szkolenia;

3) liczbę uczestników szkolenia;

4) należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia z uwzględnieniem kosztu osobogodziny szkolenia;

5) zobowiązanie instytucji szkoleniowej do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia składającej się z:

a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia albo,  w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość, z arkusza realizacji kształcenia na odległość zawierającego: sposób kontaktowania się z konsultantem, liczbę   i terminy przeprowadzonych konsultacji indywidualnych i zbiorowych, liczbę i terminy ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem konsultanta oraz terminy, warunki i formy sprawdzania efektów uczenia się z uwzględnieniem listy uczestników szkolenia,

b) protokołu i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone,

c) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia;

6) zobowiązanie instytucji szkoleniowej do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz którym przysługuje stypendium,  o którym mowa w art. 41 ust. 3b ustawy.

Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, a który kontynuuje szkolenie przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. O takich przypadkach Wykonawca realizujący szkolenie zostanie niezwłocznie poinformowany. Koszt ubezpieczenia NNW Wykonawca wlicza w koszt szkolenia.

Załącznikami do umowy szkoleniowej są (dostarczone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) następujące dokumenty:

1.      program szkolenia,

2.      wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji,

3.      wzór anonimowej ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia.

 

Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, zawiera:

1) numer z rejestru;

2) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie;

4) formę i nazwę szkolenia;

5) okres trwania szkolenia;

6) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji;

7) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych;

8) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.

 

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdza obecność uczestnika, w co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem.

Ponadto PUP zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających spełnienie zapisów zawartych w umowie.

 

Wykonawca w ramach wykonania zamówienia jest zobowiązany do:

 

a/ zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów zawierających podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte (teczka tekturowa, brulion, długopis, materiały dydaktyczne, kserokopie streszczeń wykładów, ćwiczenia). Każdy   z uczestników pokwituje odbiór materiałów a po zakończeniu szkolenie otrzyma je na własność.

Ponadto Wykonawca zapewni wszystkie materiały szkoleniowe oraz sprzęt niezbędny do realizacji zajęć praktycznych. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do sprzętu niezbędnego do realizacji części praktycznej (każdy uczestnik będzie miał dostęp do samodzielnego stanowiska komputerowego).

b/ przeprowadzenia szkolenia przy udziale kadry szkoleniowej wskazanej w dokumentacji przetargowej,

c/ wydania zaświadczenia lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej,

d/ zapewnienia sali szkoleniowej spełniającej wymogi BHP, utrzymanej w czystości, z dostępem do światła dziennego i oświetlenia sztucznego z komfortową temperaturą powietrza. Sala powinna mieć dostęp do zaplecza sanitarnego oraz posiadać niezbędne wyposażenie, co najmniej: rzutnik multimedialny, papier, przybory do pisania, flipchart. Sala, w której będą odbywać się zajęcia nie może w czasie ich trwania być wykorzystywana do innych celów.

e/ wyznaczenia jednej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie informacją, kontakt z uczestnikami oraz zamawiającym i organizacje szkolenia (koordynatora organizacyjnego - opiekuna),

 

f/ przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia oraz przedstawionym harmonogramem zawierającym: poszczególne dni szkolenia z planem godzinowym zajęć, tematyką i osobą prowadzącą.

 

Wykonawca określa wymagania wstępne dla kandydatów na szkolenie.

Wykonawca zapewnia instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją szkolenia, w tym dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania.

Dokonywanie wyboru instytucji szkoleniowej, której zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń odbywa się z zastrzeżeniem § 69 ust.1. Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

Zamówienie  publiczne nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)     posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego , prokurenta, pełnomocnika,

d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Takie oświadczenie powinno być złożone przez wykonawcę na etapie składania oferty. Wzór oświadczenia zawarty jest w załącznikach.

 

2. Osoby upoważnione do kontaktów:

procedura: Tomasz Hurkała tel. (0-18)266 56 91 ,

przedmiot zamówienia: Jolanta Zając- Czyszczoń tel. (0-18)266 56 91

3. Termin przedłożenia stosownych dokumentów:

DO DNIA 19.04.2017 r. do godz. 11:00

- pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 -sekretariat (I piętro, pokój 3),

- faksem na numer 018 266 98 97, e-mailem na adres: krnt@praca.gov.pl

W przypadku składania dokumentów w formie pisemnej zapakowane w kopertę dokumenty należy oznaczyć w następujący sposób:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”.

4. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów
i znaczeń:

Cena -50%,

Doświadczenie Wykonawcy w organizacji szkoleń -30%,

Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług - 10%

Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia -5%

Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia - 5%

 

Sposób oceny:

 

1) punktacja za kryterium: cena - porównywane będą ceny szkolenia zamieszczone w złożonych ofertach.

Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena najniższa oferowana brutto

------------------------------------------  x 50% x 100

Cena badanej oferty brutto

 

2) punktacja za kryterium doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu szkoleń, będzie obliczana przez zamawiającego w następujący sposób:

Elementy podlegające ocenie

Liczba punktów

Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził dwa szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

10 pkt

Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził od 3 - 4 szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

20 pkt

Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził 5
i więcej szkoleń
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

30 pkt

 

Uwzględnione w wykazie wykonanych usług zostaną wyłącznie szkolenia, które zostaną potwierdzone referencjami z ich realizacji lub innym dokumentem świadczącym, że usługi zostały zrealizowane należycie

Punktacja za ww. kryterium będzie oceniana na podstawie wzoru:

 

Ilość punktów ocenianego Wykonawcy
------------------------------------------------------------------------------------     x 30% x100

Najwyższa ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę

 

3) punktacja za kryterium Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług – wartość punktowa zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Posiadanie certyfikatu jakości usług

Liczba punktów

1.

Brak certyfikatów

0

2.

1 certyfikat

1

3.

Powyżej 1 certyfikatu

2

 

Punktacja za ww. kryterium będzie oceniana na podstawie wzoru:

 

Ilość punktów ocenianego Wykonawcy
------------------------------------------------------------------------------------    x 10% x100

Najwyższa ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę

 

Certyfikat jakości usług może dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, na które Wykonawca złożył ofertę, jak również Wykonawcy jako instytucji szkoleniowej świadczącej usługi szkoleniowe. Wśród certyfikatów przedstawionych przez Wykonawcę mogą się znaleźć takie certyfikaty jak: certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, akredytacje np. Kuratora Oświaty itp.

 

 

4) punktacja za kryterium dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia, będzie obliczana przez zamawiającego w następujący sposób:

 

Wykonawca przedstawi w wykazie osób (wzór nr 7), że dysponuje osobami (minimum 1 osoba) które:

Liczba punktów

Posiadają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do prowadzenia zajęć powierzonych im przez Wykonawcę oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

1 pkt

W przypadku gdy Wykonawca wykaże iż dysponuje osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, ściśle związane z przedmiotem zamówienia tj.:

- wykształcenie wyższe związane z przedmiotem zamówienia

lub

- minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu kursów związanych z przedmiotem zamówienia

2 pkt

Punktacja za ww. kryterium będzie oceniana na podstawie wzoru:

 

Ilość punktów ocenianego Wykonawcy
------------------------------------------------------------------------------------    x 5% x100

Najwyższa ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę

 

5) punktacja za kryterium sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia będzie obliczana przez zamawiającego w następujący sposób:

Elementy podlegające ocenie

Liczba punktów

Wykonawca zorganizuje zajęcia praktyczne szkolenia pn.: „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (oświadczenie wykonawcy – wzór nr 1). W przypadku organizacji zajęć praktycznych w/w szkolenia:

 

W sali szkoleniowej

1 pkt

W innym miejscu niż sala szkoleniowa (np. w miejscu bezpośredniego wykonywania zawodu – na stanowisku pracy. )

2 pkt

 

Punktacja za ww. kryterium będzie oceniana na podstawie wzoru:

 

Wartość = Liczba przyznanych punktów x 5 %

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów za ww. kryteria uzyska najwyższą ilość punktów.

 

Załączniki do zapytania :

- Wzór nr 1- Formularz oferty

- Wzór nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu  do  rejestru  instytucji  szkoleniowych  prowadzonego  przez  Wojewódzki  Urząd  Pracy  właściwy  dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645) - (wzór nr 5)

- Wzór nr 3 – Program szkolenia 

- Wzór nr 4 – Ankieta dla uczestnika kursu.

- Wzór nr 5 Harmonogram 

- Wzór nr 6 – Doświadczenie Wykonawcy

- Wzór nr 7 – Wykaz Osób

- Wzór nr 8 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

 

Sprawę prowadzi: Tomasz Hurkała tel. 18 266 56 91